Добре дошли в интернет платформата на Инфосток за публикуване на регулирана информация от публичните дружества и емитенти на ценни книжа. Тази платформа предоставя възможност на дружествата да подават информация по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) – едновременно до Комисията за финансов надзор и до публичната електронна медия www.infostock.bg.
Услугата е достъпна за регистрирани потребители – емитенти на ценни книжа, след сключване на договор с Инфосток ООД. За повече информация може да се обърнете към нас на телефон 02/8513664 или email: isoffice@infostock.bg.
Ако сте регистриран потребител, моля натиснете “Вход” за влизане в платформата за подаване на информация.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕГУЛИРАНА ИНФОРМАЦИЯ НА "ИНФОСТОК" ООД


  Този интернет сайт се подържа от Инфосток ООД (адрес: гр. София 1606, ул. Ами Буе № 41, МОЛ: Атанас Ангелов, регистрирано в ТР към АВ, ЕИК 175255763
  Регистрирайки се в интернет платформата за разпространение на регулирана информация на Инфосток, Вие приемате следните Общи условия за ползване:
Услугата
(А) Инфосток предоставя в качеството си на медия за финансова информация (по смисъла на чл. 43а, ал. 2 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор За проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, наричана по-долу за краткост "Наредба №2 на КФН") възможност на потребителя, наричан по-долу за краткост "Емитент" да публикува на електронната медия www.infostock.bg и да предава на Комисията за финансов надзор регулирана информация по смисъла на чл. 27, ал.1 от Наредба № 2 на КФН и по специално:

  1. 1. периодична информация;
  2. 2. вътрешната информация съгласно чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
  3. 3. другата регулирана информация по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

(Б) Инфосток се задължава да публикува информацията по б. А от тези общи условия веднага след публикуване от Емитента.

(В) Инфосток се задължава да публикува информацията по б. А от тези общи условия в пълен нередактиран текст.

(Г) Инфосток не носи каквато и да е отговорност за публикуваната от него информация, вкл. ако са допуснати технически или други грешки при нейното възпроизвеждане на интернет платформата

Задължения на Емитента

  1. 1. Емитентът публикува информацията по б. А от тези общи условия, като използва платформата за публикуване на регулирана информация с URL: https://disc.infostock.bg .
  2. 2. Емитентът се задължава да оторизира определено лице, което да изпраща по реда на т. 1 информацията по б. А от тези общи условия.

  Всякаква друга информация, която не е постъпила по реда на предишното изречение, ще се счита за недостоверна и неотносима и няма да бъде публикувана от Инфосток по реда на тези общи условия.

Приложимо право
  Към настоящите общи условия е приложимо българското законодателство.

Отговорност
  Емитентът се съгласява да използва услугата, предоставяна съгласно настоящите общи условия единствено на свой риск и приема, че Инфосток ООД не носи никаква отговорност за евентуално възникналите по време на използването материални или нематериални щети (освен при умишлено действие на служител или представител на Инфосток ООД).

Промени в Условията за ползване
  Инфосток ООД си запазва правата да променя едностранно тези Условия за ползване, като предварително уведомява за това потребителите. Вие приемате направените промени чрез първото си логване в сайта след влязло в сила изменение на услугата и свързаните с нея условия.